به گزارش پارس نیوز، 

تمرکز این روز بر ریشه کن کردن شکل های معاصر برده داری مانند قاچاق انسان، بدترین شکل کار کودکان، ازدواج اجباری و استخدام اجباری کودکان برای استفاده در منازعات مسلحانه است.

برده داری در طول تاریخ تکامل یافته و خود را از راه های مختلف بازنمایی می کند. امروزه برخی از اَشکال سنتی برده داری در قالب های پیشین خود همچنان ادامه دارد و برخی دیگر از آن ها به شکل های جدیدی تبدیل شده اند.

نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوام اَشکال قدیمی برده داری را که در باورها و عادات سنتی تعبیه شده اند به ثبت رسانیده‌اند. این اشکال برده داری نتیجه تبعیض های طولانی مدتی است که در برابر گروه های آسیب پذیر جوامع از جمله افرادی که از طبقات پایین تر جامعه تلقی می شوند، اقلیت های قبیله ای و مردم بومی وجود دارد.

در ادامه سه نوع از برده داری‌های متداول را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد می خوانید:

- کار اجباری: در کنار اشکال سنتی کار اجباری از جمله "برده داری قرض" یا "کار امانتی"، اکنون اشکال معاصر بیشتری از کار اجباری وجود دارد که می توان به کارگران مهاجری اشاره کرد که در دنیای اقتصاد برای هر نوعی از استثمار اقتصادی مانند کار به عنوان بردگان خانگی، کارگران ساختمانی، کارگران صنایع غذایی و پوشاک و بخش کشاورزی قاچاق می‌شوند.

- کار کودکان: در سطح جهانی از هر 10 کودک یک کودک کار می کند. بیشتر کار کودکانی که امروزه صورت می‌گیرد با هدف استثمار اقتصادی است. این امر علیه کنوانسیون حقوق کودک است که "حق کودک برای محافظت شدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که برای کودک خطرناک باشد، با تحصیل او تداخل داشته باشد یا برای سلامت جسمی، روانی، روحی، اخلاقی یا پیشرفت اجتماعی او مضر باشد" را به رسمیت می شناسد.

- قاچاق: بر اساس پروتکل ممنوعیت، سرکوب و مجازات برای قاچاق افراد به خصوص زنان و کودکان، قاچاق افراد به مفهوم سربازگیری، انتقال، واگذاری، نگهداری یا گرفتن افراد به وسیله تهدید یا استفاده اجباری یا هر گونه اشکال دیگر اجباری با هدف استثمار آن هاست. استثمار نیز به معنی استفاده از دیگران اشکال مختلف بهره‌کشی، کار و خدمت اجباری، برده داری یا دیگر اعمال شبیه به برده داری، خدمتکاری اجباری یا قاچاق اعضای بدن است. رضایت افراد برای قاچاق شدن هم از بار این عمل چیزی نکاسته و در صورتی که فرد قاچاق شده، کودک باشد حتی در صورت رضایت خود کودک و فقدان هر گونه زور و اجبار، این عمل جرم تلقی می‌شود.