به گزارش پارس نیوز، 

فریبا متخصص و نهال دشتی، مادر و دختر سریال شهرزاد.

AndroidOnlineNewsImage.aspx