به گزارش پارس نیوز، 

بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت:

کاش نه اندوهى و نه افسوس که هزار پاره خوشى میبارید بر سر هامان آرزو کردن که عیب نیست دلم هر گاه و بیگاه تنها یک چیز؛ خوش خبرى میخواهد...

‎عکس: وحید عبدالحسینی.

 

اینستا