به گزارش پارس نیوز، 

تخیل آغاز خلقت است. ما چیزی را که دوست داریم در خیال میاوریم: بعد آنچه را که در خیال آورده ایم،آرزو میکنیم، و در نهایت چیزی را که آرزویش را داریم، خلق میکنیم....

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx

!