به گزارش پارس نیوز، 

مهرداد صدیقیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

دیوانه‌تر از خویش کسی می‌جستم

دستم بگرفتند و به دستم دادند

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx