به گزارش پارس نیوز، 

فایل صوتی گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با مداحی ذاکرین اهل بیت(ع) در اینجا قابل دریافت است.

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای میثم مطیعی

 
 
 
 
 
00:00 15:39
 
 
 
 
 
00:00 15:04
 
 
 
 
 
00:00 03:22
 
 
 
 
 
00:00 11:29
 
 
 
 
 
00:00 16:01
 
 
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای حنیف طاهری

 
 
 
 
 
00:00 09:06
 
 
 
 
 
00:00 07:25
 
 
 
 
 
00:00 04:18
 
 
 
 
 
00:00 02:38
 
 
 
 
 
00:00 04:43
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای محمود کریمی

 
 
 
 
 
00:00 12:32
 
 
 
 
 
00:00 05:33
 
 
 
 
 
00:00 04:37
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای محمدرضا طاهری و حسین طاهری

 
 
 
 
00:00 06:57
 
 
 
 
 
00:00 11:11
 
 
 
 
 
00:00 07:37
 
 
 
 
 
00:00 05:12
 
 
 
 
 
00:00 04:06
 
 
 
 
 
00:00 10:35
 
 
 
 
 
00:00 37:45
 
 
 
 
 
00:00 10:32
 
 
 
 
 
00:00 09:04
 
 
 
 
 
00:00 08:50
 
دو دمه
 
 
 
 
00:00 01:01
 
 
 
 
 
 
00:00 06:38
 
 
 
 
 
00:00 08:06
 
 
 
 
 
 
00:00 02:43
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای حسین سیب سرخی

 
 
 
 
00:00 14:34
 
 
 
 
 
00:00 09:03
 
 
 
 
 
00:00 02:46
 
 
 
 
 
00:00 04:23
 
 
 
 
 
00:00 06:10
 
 
 
 
 
00:00 06:48
 
 
 
 
 
00:00 04:14
 
 
 
 
 
00:00 02:31
 
 
 
 
 
00:00 10:35
 
 
 
 
 
00:00 11:56
 
 
 
 
 
00:00 04:38
 
 
 
 
 
00:00 01:58
 
 
 
 
 
00:00 08:36
 
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای محمد حسین پویانفر

 
 
 
 
00:00 16:49
 
 
 
 
 
00:00 03:26
 
 
 
 
 
00:00 06:41
 
 
 
 
 
00:00 08:41
 
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)

 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای حمید علیمی

 
 
 
 
00:00 07:44
 
 
 
 
 
00:00 07:13
 
 
 
 
 
00:00 04:47
 
 
 
 
 
00:00 08:49
 
 
 
 
 
00:00 12:04
 
 
 
 
 
00:00 07:12
 
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای مهدی رعنایی

 
 
 
 
00:00 05:41
 
 
 
 
 
00:00 06:53
 
 
انتهای پیام/فایل صوتی گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با مداحی ذاکرین اهل بیت(ع) در اینجا قابل دریافت است.
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای میثم مطیعی

 
 
 
 
 
00:00 15:39
 
 
 
 
 
00:00 15:04
 
 
 
 
 
00:00 03:22
 
 
 
 
 
00:00 11:29
 
 
 
 
 
00:00 16:01
 
 
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای حنیف طاهری

 
 
 
 
 
00:00 09:06
 
 
 
 
 
00:00 07:25
 
 
 
 
 
00:00 04:18
 
 
 
 
 
00:00 02:38
 
 
 
 
 
00:00 04:43
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای محمود کریمی

 
 
 
 
 
00:00 12:32
 
 
 
 
 
00:00 05:33
 
 
 
 
 
00:00 04:37
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای محمدرضا طاهری و حسین طاهری

 
 
 
 
00:00 06:57
 
 
 
 
 
00:00 11:11
 
 
 
 
 
00:00 07:37
 
 
 
 
 
00:00 05:12
 
 
 
 
 
00:00 04:06
 
 
 
 
 
00:00 10:35
 
 
 
 
 
00:00 37:45
 
 
 
 
 
00:00 10:32
 
 
 
 
 
00:00 09:04
 
 
 
 
 
00:00 08:50
 
دو دمه
 
 
 
 
00:00 01:01
 
 
 
 
 
 
00:00 06:38
 
 
 
 
 
00:00 08:06
 
 
 
 
 
 
00:00 02:43
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای حسین سیب سرخی

 
 
 
 
00:00 14:34
 
 
 
 
 
00:00 09:03
 
 
 
 
 
00:00 02:46
 
 
 
 
 
00:00 04:23
 
 
 
 
 
00:00 06:10
 
 
 
 
 
00:00 06:48
 
 
 
 
 
00:00 04:14
 
 
 
 
 
00:00 02:31
 
 
 
 
 
00:00 10:35
 
 
 
 
 
00:00 11:56
 
 
 
 
 
00:00 04:38
 
 
 
 
 
00:00 01:58
 
 
 
 
 
00:00 08:36
 
 
 
گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای محمد حسین پویانفر

 
 
 
 
00:00 16:49
 
 
 
 
 
00:00 03:26
 
 
 
 
 
00:00 06:41
 
 
 
 
 
00:00 08:41
 
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع)

 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای حمید علیمی

 
 
 
 
00:00 07:44
 
 
 
 
 
00:00 07:13
 
 
 
 
 
00:00 04:47
 
 
 
 
 
00:00 08:49
 
 
 
 
 
00:00 12:04
 
 
 
 
 
00:00 07:12
 
 

گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) با نوای مهدی رعنایی

 
 
 
 
00:00 05:41
 
 
 
 
 
00:00 06:53
 
 
انتهای پیام/