به گزارش پارس نیوز، 

شهاب حسینی در سان فرانسیسکو در اکران فیلم "خورشید نیمه شب" حضور داشت.

نتیجه تصویری برای شهاب حسینی در سانفرانسیسکو در اکران فیلم "خورشید نیمه شب" حضور داشت.

نتیجه تصویری برای شهاب حسینی در سان فرانسیسکو در اکران فیلم "خورشید نیمه شب" حضور داشت.

نتیجه تصویری برای شهاب حسینی در سان فرانسیسکو در اکران فیلم "خورشید نیمه شب" حضور داشت.

نتیجه تصویری برای شهاب حسینی در سان فرانسیسکو در اکران فیلم "خورشید نیمه شب" حضور داشت.

نتیجه تصویری برای شهاب حسینی در سان فرانسیسکو در اکران فیلم "خورشید نیمه شب" حضور داشت.