به گزارش پارس نیوز، 

از دانشگاه فنی و حرفه ای، کنفرانس ملی سیاستگذاری در آموزش عالی ایران در چندین محور اصلی از جمله مبانی نظری و معرفتی در سیاستگذاری آموزش عالی، سیاستگذاری و گسترش کمی و کیفی آموزش عالی در ایران، سیاستگذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی ایران،
تاریخچه سیاستگذاری در آموزش عالی ایران، چالش ها و بحران های سیاست گذاری در آموزش عالی در ایران، بررسی سیاستگذاری خرد و کلان آموزش عالی،
چالشهای انسجام بخشی در سیاستگذاری آموزش عالی، بررسی رویکردهای عرضه و تقاضا در آموزش عالی، سیاستگذاری کیفیت و اعتبار بخشی در آموزش عالی و سیاستگذاری در رویکرد توسعه انواع نظام های آموزش عالی تدارک یافته است.
از دیگر محورهای این همایش علمی آموزشی می توان به مدلها و رویکرد های نوین در سیاستگذاری، ذینفعان و سیاستگذاری آموزش عالی ایران، تربیت نیروی انسانی و سیاستگذاری در آموزش عالی، سیاستگذاری فرهنگی آموزش عالی، سیاستگذاری اقتصادی آموزش عالی، سیاستگذاری آموزش عالی و علم و فناوری،
مطالعات تطبیقی در سیاستگذاری آموزش عالی و جامعه شناسی سیاستگذاری آموزش عالی اشاره کرد.
این همایش که با همکاری نهادهای متعدد از جمله انجمن آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
و چندین مرکز پژوهشی و فرهنگی ترتیب یافته است در محل دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد.
فراهنگ **1085**1055