به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین، یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر گریبان اهالی تئاتر را گرفته، کم بودن میزان بودجه این عرصه به نسبت توقعی است که از آن می‌رود. واکنش اهالی تئاتر به این وضعیت به صورت گفت‌و‌گوها و اظهارات پراکنده مطرح شده بود.
انجمن بازیگران خانه تئاتر به عنوان یکی از انجمن‌های فعال این نهاد صنفی درخواست رسیدگی به این وضعیت را با هیئت مدیره خانه تئاتر مطرح کرد و نتیجه درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌های این انجمن با هیئت مدیره، تهیه متنی و امضای آن از سوی اهالی صنف با عنوان « ده برابر شدن بودجه تئاتر» بوده است.
متن این نامه به این شرح است: «تئاتر یک کالای تجاری و انتفاعی نیست. تئاتر یک پدیده ی فرهنگی است که درمانگر روان و اخلاق فردی و اجتماعی است. نگاهی به آمارهای سالیان گذشته، نشان از وضعیت مصیبت بار فرهنگ و به ویژه تئاتر در کشور دارد. طی پنج سال گذشته بودجه تئاتر نه تنها هیچ رشدی نداشته، حتی در امور تولیدی و زیر بنایی به مقدار قابل توجهی کاسته شده است .
بودجه کنونی تئاتر کمتر از یک درصد کل بودجه فرهنگی کشور، و در تصویری گسترده تر تنها دوهزارم درصد از بودجه کل یا یک پنجاه هزارم بودجه کل کشور است. آیا چنین واقعیت سهمگینی شایسته تئاتر و فرهنگ کشور پهناور ایران است؟
خانه تئاتر ایران مصرانه خواهان آن است که بودجه تئاتر کشور دست کم ده برابر میزان کنونی شود. بدین منظور از کلیه هنرمندان این عرصه دعوت می‌کند که یکپارچه و یکصدا: «ده برابر شدن بودجه تئاتر» را از مسئولان و قانون گذاران کشور مطالبه کنند.»
تاکنون بیش از 150 هنرمند فعال و شناخته شده عرصه تئاتر امضای خود را پای طومار درخواست افزایش بودجه تئاتر قرار داده است. این امضاها در حال افزایش است.