زاکانی شهردار جدید تهران شد. شهردار جدید تهران به فکر برنامه های جدید برای واکسیناسیون شهروندان تهرانی است. شهردار جدید تهران با امید به مبارزه با فساد در شهرداری روی کار آمد.

تصویری از توپ بازی زاکانی شهردار جدید تهران را در حاشیه بازدید از مراکز واکسیناسیون بوستان گفتگو و بعثت می بینید.