به گزارش پارس به نقل از ندای انقلاب، یک سایت انگلیسی با تصویری به حمایت نخست وزیر ترکیه از جنایات رئیس جمهور آمریکا در جهان پرداخته است.