اولین اقدام وزیر کار مهم است. حضور شبانه عبدلملکی در وزارتخانه هم اولین اقدام وزیر کار محسوب می شود. اولین اقدام وزیر کار انگیزه ایجاد میکند.

به گزارش کارگر آنلاین ، شنیده نشان می دهد پس از برکناری محمد رضوانی فر مدیر عامل  پرحاشیه شستا ، وزیر جوان کار در اولین اقدام انقلابی قابل تحسین ، روز جمعه دستور اخراج ١٥ نفر از مشاورین  رضوانی فر را صادر کرده است. 

 

وزارت کار هنوز در مورد خبر اخراج مشاورین به طور رسمی اطلاعیه صادر نکرده است و باید دید در روزهای آتی این خبر تایید می شود یاخیر.