به گزارش پارس نیوز، امیرابراهیم رسولی سخنگوی ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به جلسه یکشنبه شورا گفت: بارای اکثریت قاطع اعضا، " تعهد به لیست ائتلاف" تصویب شد. بااین مصوبه کسانی که در فرآیند شرکت کرده ودرلیست ۲۱نفره حضورخواهند داشت متعهد میشوند تا در لیست دیگری حضور نداشته باشند.به عنوان مثال بااین مصوبه آقایان چمران وسروری صرفا سرلیست ائتلاف نیروهای انقلاب خواهند بود. رعایت حق الناس واجرای عدالت برای کاندیداهایی که درفرآیند شرکت کردند ازمهمترین دلایل این مصوبه تلقی میشود.

رسولی افزود: همچنین دراین جلسه مقرر شد تاپایان هفته مراحل مصاحبه وارزیابی ۸۴ کاندیدای  منتخب مجمع عمومی برای تعیین لیست ۲۱نفره توسط هیئت انتخاب انجام شود.