اسامی نامزدهای مورد حمایت جامعه کارآفرینان و فعالان اقتصادی به شرح ذیل است:

۱- مهدی چمران

۲- پرویز سروری

۳-مرتضی طلایی

۴-ابوالفضل قناعتی

۵-ناصر امانی

۶-حجت اله دمیاد

۷-محمد حسن طریقت

۸- سید محمد آقامیری

۹-سید جعغر هاشمی تشکری

۱۰-علیرضا احمدی

۱۱-مهدی وکیل پور

۱۲-امین شاکری

۱۳-وحید نوروزی

۱۴-مهدی صیاد شیرازی

۱۵-ابراهیم مداحی

۱۶- میثم مظفر

۱۷- مهدی پیرهادی

۱۸-علی اصغر قائمی

۱۹-علیرضا خجسته پور

۲۰-سوده نجفی

۲۱-زینب حمیدزاده