محمد جواد ظریف در گفتگو با راشاتودی گفت: آمریکا باید رویکرد خود را عوض کند؛ سیاست چماق و هویج برای حیوانات است نه برای انسان!

اگر آمریکا به برجام بازگردد و شروع به اجرای تعهدات خود کند، دلیلی وجود ندارد که ما به تعهدات خود عمل نکنیم.