اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه علنی امروز (چهارشنبه 3 دی ماه 99) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این اسامی عبارت است از:

  1. حبیب الله دهمرده
  2. فاطمه رحمانی
  3. عیرضا زندیان
  4. همایون سامه یح
  5. کیومرث سرمدی
  6. حسن لطفی
  7. محمدرضا مبلغی
  8. سید کاظم موسوی
  9. حسن همتی