کارل بیلت، رییس اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا: دور از ذهن نیست که این ترور هدفمند، تلاشی برای جلوگیری از بازگشت تیم بایدن به فرایند دیپلماتیک با ایران و برگشتن به برجام بوده باشد.

اتحادیه اروپا