موسوی لارگانی در توییت خود نوشت اگر یارانه را مجلس تصویب کند تورم زا است و منابعی برای پرداختش وجود ندارد. ولی اگر همان یارانه را دولت روحانی تصمیم به پرداختش بگیرد هم پول هست هم خبری از تورم و آثار کنفی اقتصادی نیست. 

این خط را بگیرید تا دریابید چطور معیشت مردم را گروگان اغزاض سیاسی شان گرفته اند. 

 

موسوی لارگانی: دولت معیشت مردم را گروگان اغراض سیاسی‌ خود گرفته است