نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهار‌شنبه 28 آبان) مجلس در جریان بررسی دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. 

از 222 نماینده حاضر در صحن 152 نماینده رأی موافق، 57 نماینده رأی مخالف و 6 نماینده رأی ممتنع به دو فوریت این طرح دادند. 

براساس ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ هیات رئیسه، کمسیون های تخصصی هر یک از نمایندگان مرحله دوم را بر اساس سوابق، با افزایش سقف حداکثر کمسیون‌های تخصصی تعیین می‌کند.