علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه هموطنان باید دستورالعمل‌های بهداشتی را بیشتر  رعایت کنند، گفت: متاسفانه رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سطح کشور به ۶۰/۳درصد رسیده است.