اسامی غایبان و متاخران آغاز جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 9 مهر 99) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این اسامی عبارتند از:

یحیی ابراهیمی نماینده مردم دلفان

الله‌وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان

حسن شجاعی‌علی‌آبادی نماینده مردم ابهر و خرمدره 

محسن علیزاده نماینده مردم سپیدان