علی بابایی کارنامی در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: افزایش هزینه‌های سلامت، برهم خوردن توازن جمعیتی میان نیروهای فعال و غیر فعال در بازار کار و تولید و همچنین مشکلات و مسائل اجتماعی منتج از تغییرات ساختار جمعیتی، تنها بخشی از پیامدهایی است که در صورت مهیا نساختن زیرساخت‌ها در استقبال از جمعیت رو به رشد سالمندان، جوامع با آن دست به گریبان خواهند شد، برهمین اساس موضوع فرزندآوری در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: روند کاهش جمعیت و تبعات ناشی از آن بقدری جدی است که رهبر معظم انقلاب در  سال های اخیر این مساله را با جدیت به مسئولین و ملت ایران بارها گوشزد نموده و خطرات تحدید نسل و راه کارهای افزایش جمعیت را به مناسبت های گوناگون بیان فرموده اند. چند سالی اســت زنگ خطر کاهش رشــد جمعیت و به تبع آن کاهش شیب صعودی رشد جمعیت به گوش می رســد و پژوهشگران و مسئولان کشور بارها نسبت به پیامدها و خطرات ناشی از کاهش روند رشد جمعیت در کشور هشدار داده اند. مقام معظم رهبری در ســخنرانی های مختلف بارها نســبت به وضع کنونی جمعیت هشدار داده اند و نهادهای مختلف به نوبه خود برای ایجاد شرایط  مناســب افزایش جمعیت گام هایی برداشــته اند.

بابایی کارنامی ادامه داد: در یک قیاس میدانی و قابل لمس باید گفت تغییر نسبت جمعیت سالخورده به جمعیت فعال در کشور طی دهه های آتی نظام مالی کشور و به خصوص نظام بازنشستگی کشور را تحت فشار بی سابقه ای قرار خواهد داد؛ نظامی که هم اکنون نیز با مسائل مالی بسیاری دست به گریبان است، از سوی دیگر بحث فرزندآوری یکی از استراتژی‌های نظام است.

وی در خاتمه با اشاره به قانون تسهیل ازدواج گفت: این قانون را مجلس یازدهم پیگیری خواهد کرد، چراکه 15 سال از تصویب آن می گذرد و دولت آن را اجرا نکرده است، بنابراین تعامل مناسب میان دولت و مجلس در هنگام تعیین تکلیف لوایح، طرح‌ها و وضع قوانین مهم بسیار حائز اهمیت بوده و سبب می شود، اجرای قوانین سال‌ها معطل نماند.