رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت با «بازی تفکیک وزارت صمت» وقت را تلف کرد. ما مجلسی ها  در حال جنگیم ولی دولت آرایش جنگی ندارد. اقتصاد رها شده و شخص رئیس جمهور مسئول است. مجازات‌ها را صرف توسعه صنعت، تولید و اشتغال کنیم. به جای صحن محوری کارها متمرکز بر بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون‌ها است.