جلسه علنی امروز (چهارشنبه 19 شهریور) با غیبت و تاخیر 10 نماینده مجلس آغاز شد.

علیرضا کریمی‌فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی نمایندگان غایب یا متاخر را به شرح زیر قرائت کرد:

یحیی ابراهیمی

ذبیح‌الله اعظمی 

احمد جباری 

بهزاد رحیمی 

محمد سبزی

سیدصادق طباطبایی‌نژاد

سیدمجتبی محفوظی

سیدنظام‌الدین موسوی 

عادل نجف‌زاده

جواد نیک‌بین