به گزارش پارس ، « شیخ علامه محمد مفتاح» ، رئیس کمیته مقدماتی حزب « امت» یمن در گفت وگو بافارس در صنعا افزود که عربستان سعودی از تمام وسایل ارتباطی از جمله رسانه های دیداری و شنیداری جهان استفاده می کند که خود را کشوری دوستدار یمن و خواهان حفظ تمامیت ارضی آن نشان دهد و در همان حال که از کشورهای جهان می خواهد که از یمن در مقابله با بحران های سیاسی و اقتصادی اش حمایت کنند، در خفا و در پس پرده دستور بیرون راندن و طرد هزاران کارگر یمنی را از عربستان می دهد و تمام تلاش خود را برای ایجاد بحران های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در یمن به کار می برد.

وی معتقد است: در واقع نظام سعودی با یمنی ها به طور کلی با تکبر و غرور برخورد می کند و با اتباع یمن در عربستان با غرور و تکبر بیشتر، به گونه ای که یمنی ها با چنان تحقیری مواجه هستند که مشابه آن را نمی توان دید و به این طریق مسئولان سعودی اقدام به سوء استفاده از مسئولان و شهروندان یمنی می کنند.

محمد مفتاح در ادامه تاکید کرد که نظام سعودی به این اکتفا نمی کند، بلکه برنامه ریزی های بسیاری می کند تا موجب ایجاد آشوب و بلوا و هرج و مرج در کشور یمن شود و در خفا موجبات نابودی یمن را فراهم کند.

این مقام یمنی در بخش دیگری از این مصاحبه تأکید کرد: بدون تردید عربستان دارای ایادی و مزدوران مخفی در میان مردم یمن است که برای اجرای طرح های سعودی در یمن مبالغ هنگفتی را به ویژه از کمیته ویژه دیوان سلطنتی سعودی دریافت می کنند.

خبرنگار فارس در صنعا با شیخ علامه محمد مفتاح درباره قضیه کارگران یمنی شاغل در عربستان به گفت وگو نشست و نظر وی را درباره اهداف نهفته در پس این اقدام ریاض جویا شد.

***آنچه در زیر می آید، مشروح این گفت وگو است***

  چرا نظام سعودی بر بیرون راندن اتباع یمن از خاک عربستان سعودی اصرار می ورزد و در همان حال از حمایت یمنی ها و کمک به این کشور در بحران هایش سخن می گوید؟

  نظام سعودی چه مسئولان و چه شهروندان یمنی را تحقیر می کند و آنچه درباره حمایت از یمن بر زبان می آورد، دخالت در تصمیمات سیاسی یمن است.

در واقع نظام سعودی با یمنی ها به طور کلی با تکبر و غرور برخورد می کند و با اتباع یمن در عربستان با غرور و تکبر بیشتر، به گونه ای که یمنی ها با چنان تحقیری مواجه هستند که مشابه آن را نمی توان دید و به این طریق مسئولان سعودی اقدام به سوء استفاده از مسئولان و شهروندان یمنی می کنند.

  به نظر شما اتخاذ تصمیم اخراج کارگران یمنی چه بازتابی در بعد اقتصادی و سیاسی بر داخل یمن خواهد گذاشت؟

مفتاح: از جمله بازتاب های این اقدام، تشدید اوضاع متشنج و ملتهب یمن در تمام سطوح است، به ویژه در بعد اجتماعی، چون کسانی که از کارهای خود اخراج و به کشور عودت داده می شوند، بدون تردید در زندگی با مشکل مواجه می شوند، چون آنها دارای خانواده هایی هستند که تا پیش از این آنها را تامین می کردند، اما هم اکنون تمام منابع درآمد خود را از دست داده اند و این ضمن تاثیر گذاشتن بر زندگی و اوضاع معیشتی آنها موجبات بروز مشکلات اجتماعی در کشور خواهد شد.

به نظر شما چرا عربستان سعودی از این سیاست تبعیت می کند و تلاش می کند، یمن را به ورطه ای از بحران ها بکشاند که مافوق توان این کشور است؟

مفتاح: نظام سعودی فقر و بیچارگی مردم یمن و جلوگیری از هرگونه خیزش علمی و اقتصادی این کشور را تضمین کننده تسلط و حاکمیت خود در شبه جزیره عربستان می داند.

به همین دلیل لحظه ای در تشدید فشار بر مردم یمن و غرق کردن مردم این کشور در فقر و مشکلات و منازعات و درگیری های داخلی تردید نمی کند.

  به نظر شما آیا عربستان سعودی دارای ایادی و مزدوران مخفی در یمن است که از این تصمیمات و اقدامات ریاض حمایت می کنند؟

مفتاح: بدون تردید آنها دارای ایادی و مزدوران مخفی در میان مردم یمن هستند که برای اجرای طرح های سعودی در یمن مبالغ هنگفتی را به ویژه از کمیته ویژه دیوان سلطنتی سعودی دریافت می کنند.