هزینه مسیح علینژاد برای مردم ایران و به نام آنها به کام وی تمام شده ولی چنین رویه ای با نقدها و مخالفت بسیاری، حتی کسانی که اعتقاد چندانی به حجاب ندارند روبه رو شده است.