به گزارش پارس ، سیدمحمدزهیر غرضی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شایعه خبر انصراف غرضی از ادامه فعالیت های انتخاباتی، تاکید کرد: من طی نامه ای به تمام رسانه ها از جمله صداوسیما اعلام کردم که پدرم از ادامه فعالیت های انتخاباتی خود انصراف نداده است و تا پایان انتخابات نیز در صحنه باقی خواهند ماند.