پارس به نقل از شفاف: روزنامه خورشید با مطلبی متفاوت در صفحه یک خود برای محمود احمدی نژاد نوشت: رویاها نخستین تلفات ما در زندگی هستند، چرا که به سرعت آنها را فدای واقعیت می کنیم.