به گزارش پارس نیوز، 

محمد هاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش نظارتی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف مقام رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. مقام معظم رهبری در زمان حیات مرحوم آیت الله هاشمی، این حق و مسئولیت خود را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کردند.

وی افزود: بر همین اساس، مرحوم آیت الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت، کارگروهی متشکل از ۳ یا ۴ نفر را ایجاد کردند؛ این کارگروه در کنار «کمیسیون نظارت»، مسئولیت تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را به عهده داشت.

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کنار این، شورای نگهبان هم موظف بود، همچنان که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی می کرد، چنانچه در قوانین، مغایرتی با سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت(سیاست های کلی نظام) می دید را اعلام کند.

هاشمی اضافه کرد: این مساله(نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با سیاست های کلی نظام) اتفاق جدیدی نیست و سابقه طولانی دارد؛ وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت، هیچ گاه با وظایف نهادهای دیگر دچار تزاحم نشده است؛ وظیفه هیئت عالی مجمع، قانونگذاری یا حتی پیش داوری نیست؛ یعنی تا پیش از تصویب یک قانون، هیات عالی حق ورود به مسائل را ندارد.