به گزارش پارس نیوز، 

امیرآبادی افزود: شنبه صبح جلسه علنی نداریم اما نوبت اول بررسی صلاحیت وزرا از ساعت 13 آغاز می شود و تا ساعت 18 ادامه می یابد.

وی ادامه داد: نمایندگان پس از یک فاصله یک ساعته از ساعت 19 بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را دوباره از سر می گیرند و تا ساعت 21 به پایان می رسانند.

عضو هیأت رئیسه مجلس پیش بینی کرد: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در هر دو نوبت عصر و شامگاهی عملاً به اتمام برسد.

امیرآبادی گفت: نمایندگان یکشنبه نیز جلسه علنی دارند و بر اساس آیین نامه داخلی بررسی طرح ها و لوایحی را که در دستور کار است از سر می گیرند.