به گزارش پارس ، ایسنابه نقل از پایگاه اینترنتی عرب پرس، شرکت کنندگان در این تظاهرات که تحت عنوان" خون های ما ارزان نیست" برگزار شد، اقدامات وحشیانه نظام عربستان را در مناطق شیعه نشین از جمله منطقه العوامیه محکوم کردند.

این تظاهرات از خیابان السلام و الامن شروع شد و تا خیابان های منطقه الحیویة ادامه داشت.

تظاهرکنندگان در محکومیت حمله برنامه ریزی شده نیروهای سعودی به مخالفان از جلمه عبدالله آل سریح و عبدالعزیز آل سهو دو شهروند عربستانی، شعارهایی سر دادند.

این معترضان بر مطالبه حقوق قانونی شان که ادیان و قوانین هم بر آن صحه می گذارند، تاکید کردند.

معترضان عربستانی اعم از زنان، جوانان و کودکان علی رغم نامساعد بودن شرایط جوی، اقدام به برگزاری این تظاهرات کردند و اعتراض خود را به نقض حقوقشان از سوی مقام های سعودی نشان دادند.

آل سریح، آل سهو، در پی تعقیب نیروهای ویژه با خودروی غیرنظامی، در ورودی جنوبی العوامیه به ضرب گلوله زخمی و دستگیر شدند.