به گزارش پارس ، ایسنا به نوشته روزنامه" دوان" ، طبق گزارش این منابع، این آزمایش در جزیره" ویلر" در ناحیه" بهادراک" به عنوان بخشی از تمرین های آموزشی توسط ارتش صورت گرفت.

این موشک زمین به زمین با بردی متوسط و در حدود بیش از دو هزار کیلومتر به تازگی در ارتش مورد استفاده قرار گرفت.