پايگاه خبري تحليلي «پارس»- نتایج یک نظر سنجی در رژیم صهیونیستی نشان داد، گرایش ساکنان معمولی سرزمینهای اشغالی به نژاد پرستی از سیاستمداران این رژیم هم جلوتر رفته است.

nejasahyoon

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، این نظر سنجی بر مبنای موافقت و عدم موافقت با اشتغال فلسطینیها در اراضی اشغالی سال 48، انجام گرفت.

رفیف دروکر تحلیلگر مسائل سیاسی کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: نتایج یک نظر سنجی مبنی بر عدم موافقت اشتغال فلسطینیها در مهد کودکهای اسرائیلی نشان داد 58 درصد از شهروندان اسرائیلی با اشتغال فلسطینی تبارها در مهدهای اسرائیل مخالف ، 32 در صد موافق و 10 درصد هیچ دیدگاهی در این باره ندارند.

67 درصد مردم اسرائیل معتقدند نژاد پرستی در این کشور در نتیجه اوضاع امنیتی افزایش یافته است و 31 درصد معتقدند نژاد پرستی کاهش یافته است و از نظر 2 درصد از مردم روند نژاد پرستی تغییر نیافته است.

شبکه تلویزونی رژیم صهیونیستی مدعی شد : درحالی که گرایش به نژاد پرستی نزد شهروندان اسرائیلی افزایش یافته، سیاستمداران اسرائیلی راست گرا و چپ گرا با اقدام شهردار عسقلان در اخراج فلسطینی تبارهای شاغل در مهد های اسرائیلی مخالفت کردند.