به گزارش پارس به نقل از  العالم: سرتيپ ستاد "عبدالامير الزيدي" تأکید کرد: ارتش و پليس با حمايت نيروهاي مردمي و عشاير توانسته اند بيش از 50 درصد از سران ارشد گروه داعش را در عمليات پيشدستانه موفقيت آميز طول چهار ماهه گذشته در استان ديالي از بين ببرند.
 
الزيدي به شبکه عراقی سومریه نیوز گفت: داعش اكثر پناهگاههاي خود را در استان ديالي از دست داده است.
 
وی خاطرنشان کرد که مناطق محدوي در استان دیالی باقي مانده كه آزادسازي آن بزودي انجام خواهد شد.