به گزارش پارس به نقل از موسسه بین المللی تحقیقات استراتژیک، تعداد نفرات و تجهیزات موجود در ارتش های روسیه و اوکراین را به شرح زیر گزارش داده است.

نیروهای نظامی

روسیه: ۸۴۵ هزار نفر

اوکراین: ۱۲۹ هزار و ۹۵۰ نفر

تانک

روسیه: دو هزار و ۵۰۰

اوکراین: یک هزار و ۱۰۰

جنگنده

روسیه: یک هزار و ۳۸۹ فروند

اوکراین: ۲۱۱ فروند

ناو

روسیه: ۱۷۱

اوکراین: ۱۷