به گزارش پارس به نقل از فارس، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ازجمله موضوعات مورد توجه در بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور بود.

در ابتدا وکلای ملت ۱۵ سنت را برای قیمت پایه خوراک گاز این واحدها در نظر گرفتند که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.

در این بین، داوود دانش جعفری رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام هم طی نامه ای به شورای نگهبان در اولین دور بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس و طی بررسی اش در شورای نگهبان، نظر خود را پیرامون قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ها اعلام کرد.

متن نامه رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به شورای نگهبان درباره قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بدین شرح است:

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

احتراما پیرو نامه شماره ۱۸۵۵-۹۴۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ در خصوص مغایرت های لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با سیاست های کلی نظام، مورد ذیل نیز به عنوان مغایرت اعلام می گردد:

« در بند « ج» تبصره الحاقی ۲۱ لایحه بودجه، قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، با حفظ نرخ بازدهی بیست و پنج درصدی این واحدها، باید حداقل ۱۵ سنت در هر متر مکعب باشد.

این امر از این حیث که باعث افزایش قیمت نهایی محصولات این واحدها می شود، رقابت پذیری آنها را کاهش داده و در نهایت به عدم ثبات اقتصادی می انجامد و در نتیجه با بند ۳ سیاست های کلی امنیت اقتصادی (مصوب ۱۳۷۹) و نیز بند ۳ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری (مصوب ۱۳۸۹) مغایرت دارد و پیشنهاد می شود قیمت های پیشنهادی دولت در این زمینه مورد پذیرش قرار گیرد.

در ضمن مجددا توجه آن شورای محترم را در خصوص بند ۳ نامه فوق الذکر جلب می نماید. »

داود دانش جعفری

رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

پس از اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، محمدرضا علیزاده قائم مقام شورای نگهبان هم طی نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود را پیرامون این موضع اعلام کرد.

متن نامه مذکور بدین شرح است:

رئیس محترم ملس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۷۲۷۲/۴۱۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ و پیرو نامه شماره ۵۳۱۰۴/۳۰/۹۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیستم بهمن ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه قبلی ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

نظر به اینکه بند ج تبصره ۲۱ الحاقی از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا ۲۵ درصد تعیین گردد و از طرف دیگر مشروط به این نمود که از ۱۵ سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.

علاوه بر این به موجب نامه شماره ۹۲۲۲-۹۷۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۲ دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه های شماره ۱۸۵۵-۹۴۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ و شماره ۱۸۵۶-۹۴۹۰ مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ و شماره ۱۸۵۷-۹۴۹۰ مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضی از بندها و اجزا مصوبه مرقوم خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شد. که نامه های فوق الذکر عینا به پیوست ارسال می گردد.

بدیهی است سایر ایرادات این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد.

براساس این گزارش، البته در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در مجلس، نمایندگان قیمت ۱۳ سنت را برای قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در نظر گرفتند.