به گزارش پارس به نقل از فارس، قاسم احمدی لاشکی دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران طی نامه ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به یکی از تقسیمات کشوری انتقاد کرد.

متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: شبه جزیره میانکاله

سلام علیکم

احتراما، به استحضار می رساند هیأت محترم وزیران در مورخ ۵/۱۲/۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بخشی از حوزه سرزمین مازندران در منطقه شبه جزیره میانکاله را از استان مازندران منتزع و به استان گلستان الحاق نموده است در صورتی که برابر مفاد ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری که تصریح می دارد:

هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و به استناد تبصره یک ماده ۹ همین قانون که اشعار می دارد:

وزارت کشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها و یا شهرستان های مجاور، استان ها را تعدیل نماید، مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد.

هیأت محترم وزیران اختیار تعیین حدود و تغییر مرزهای استان ها را نداشته و صرفا اختیار انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام واحدهای تقسیماتی درون استانی را دارد و هرگونه تغییرات تقسیماتی استان ها تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونی ایجاد استان ها صورت می گیرد. با عنایت به این موضوع و مغایر بودن این مصوبه هیأت وزیران با ماده ۱۳ و تبصره یک ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری مستدعی است دستور فرمایید تا با طرح موضوع در کمیته انطباق مصوبات هیأت وزیران با قانون نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.

قاسم احمدی لاشکی

دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران