به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سمیره رجب، سخنگوی دولت بحرین در گفت وگو با رسانه های کشورش مدعی شد که ایران هم چنان به تحریک سیاسی و اعتقادی علیه پادشاهی بحرین ادامه می دهد

وی درخصوص گزارش برخی های سایت های معارض در بحرین مبنی بر نقض حقوق بشر در این کشور گفت که این بخشی از حمله به پادشاهی بحرین به شمار می رود و از در پیش گرفته شدن چنین سیاستی متعجب است.

بنابر گزارش بوابه نیوز، سخنگوی دولت بحرین ادامه داد که بحرین همواره شعار روابط دوستانه و حسن همجواری با همه کشورها را سر می دهد.

وی مدعی شد که نوعی تحریک سیاسی و اعتقادی در رسانه های رسمی ایران و شخصیت های ایرانی وجود دارد.