بر من چنان چون سالی بگذر
تا جاودانگی را آغاز کنم
#احمد_شاملو
عکس