چقدر مگه زنده ایم؟؟
خوب بودن تمام رسالت ماست علی جان ممنون که رسالتت رو تموم کردی