گفتن چطوری که کسی غم تو رو نمیبینه و همیشه لبخند داری؟
گفتم ،من در غمهام خودم میشم رفیق خودم
خواهر میشم برای خودم و حرفام رو گوش میدم
برادر میشم برای خودم و پشت خودم محکم مایستم
مادر میشم برای خودم سرمو رو شونه ی خودم میزارم
پدر میشم برای خودم و محکم خودم رو بغل میگیرم
و زندگی به من آموخت ،تنها کسی که میتونه به خودم کمک کنه ،خودمم.
سپاس از عکاس هنرمند،جناب شهاب اسدی.