در حال رفتن سر کار ،برررررففففف زیاااااااد قششششششنگ تهران