خوشحالیه مردم بعد از اعلام نرخ جدید
بنزین.
واقعا رحمان چطور دل مردم رو شاد کرد و شما چطور؟
به داد دل مردم برسید. این چه حرکتی بود؟
چرا مردم رو عصبی میکنید؟
لطفا دلیل سه برابر شدن نرخ بنزین و تحلیلتون از این تصمیم رو بفرمایید. شاید ما هم قانع شدیم.
شاید چون همه چیز سه برابر شده بنزین رو هم سه برابر گران کردید که عدالت و مساوات برقرار بشه. فقط یادتون باشه اون همه چیز رو هم شما سه برابر کردین.