واحد اندازه گیری انسانیت، دست هایی است که گرفتیم... گره های است که؛ از مشکلات دیگران بازکردیم... دلهایی که به دست آوردیم... و اشکهایی که به لبخند نشاندیم .... لحظه هاتون پر از نورو برکت.