جات خالی بوووووود استاد ....این ارنج و این چیدمان و این نتیجه باز رفتیم سراغ اگر اون با اون مساوی کنه این از اون ببره و اون نباشه و این باشه میریم بالا ...باز استرس و تشویش ...یار وفادار بودی و قدرت ندانستیم افسوس چه سود رفتی ز دستم