اصالت یعنی:..... دلت نمیاد خیانت کنی... دلت نمیاد دل بشکنی .... دلت نمیاد دو رو باشی.... دلت نمیاد ادامها رو بازی بدی..... کاشکی بعضیا بفهمند .. این سادگی نیست.... اصالته.