این انصاف نیست!
گرونی در همه چی بیداد میکرد..
صورتا کبود شدن بسکه همه خواستن با سیلی سرخ نگه دارن...
حالا بنزین ۳ برابر شده !!!! دیگه باید چیکار کنیم!؟