وطنم ای شکوه پا بر جا. باریکلا عشق من شدی...
بنزین_٣٠٠٠_تومانى