آیا معنی رونق اقتصادی این بو‌د؟ یک کلام،بنزین گران شد جان آدمیزاد ارزانتر!!!! متاسفم.

AndroidOnlineNewsImage (13)