پاییز که میشه دلم آشوب میشه
پاییز من بدجور دلگیرم همیشه
انقدر با تو زندگی کردم تو این فصل
حس میکنم پاییز میمیرم همیشه
شعر از #روزبه_بمانی